Erasmus + projekts Nr. 2014-1-LV01-KA201-000431 „ Kā padarīt mācību procesu interesantu 21.gadsimta pusaudžiem”

   Šajā gadsimtā sadarbība ir kļuvusi par neatņemamu mācīšanās daļu un izglītībā ienāk starppriekšmetu skatījums un integrētā apmācība. Šīs prasības liek skolotājiem mainīt stundu un ārpusstundu mācību metodes, lai padarītu mācību procesu interesantu skolēniem. To mēģināja risināt arī Grobiņas ģimnāzijas koordinētajā Erasmus+ stratēģiskās starpskolu partnerības projektā “Kā padarīt mācību procesu pievilcīgāku 21. gadsimta pusaudžiem” sadarbībā ar partnerskolām no Lietuvas, Vācijas, Itālijas, Grieķijas un Turcijas laikā no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam.

   Projekta ietvaros notika 6 mācīšanas/mācīšanās aktivitātes partnerskolās, kuru laikā izstrādāja mācību stundas par dažādām projekta tēmām: karjeras izglītība, skolēnu motivācijas paaugstināšana, eksaktie un humanitārie mācību priekšmeti, satura un valodas integrēta apmācība (CLIL) un radošas metodes iekļaujošajā izglītībā, kā arī skolēns - skolēns mācīšanās. Šo aktivitāšu laikā veicināja skolotāju un skolēnu sadarbību, sagatavotās stundas aprobēja starptautiskajās skolēnu komandās, kā arī partneru skolās. Šīs aktivitātes palīdzēja skolēniem apzināties savas mācīšanās stiprās un vājās puses, atrast alternatīvus risinājumus, paust savu redzējumu par emocijām un radošā veidā risināt sarežģītas situācijas. Veicot šo nodarbi, attīstījās skolēnu kritiskās domāšanas prasmes. Tas paaugstināja arī skolotāju pašapziņu, jo ārzemju skolēni un kolēģi vērtēja viņu stundas, kā arī ieteica, ko stundā uzlabot un kā padarīt stundas radošas un interesantas, tādējādi palīdzot skolēniem sasniegt labu akadēmisko rezultātu.

   Šo mācību stundu paraugi un ieteikumi tika apkopoti informatīvajā izdevumā “Mūsdienīga skolotāja rokasgrāmatā”, kura ir pieejama projekta mājaslapā http://erasmusgrobina.lv.