Projekti 2017./2018.m.g.

Īstenojamie projekti Grobiņas sākumskolā un Grobiņas ģimnāzijā

2017. /2018.m.g.

  • VISC un ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

SAM 8.3.1. "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu".

Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002.

Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.

Projektā tiek iesaistīti visi sākumskolas skolēni un skolotāji, mācīšana un mācīšanās balstās uz sadarbību, pašmācīšanos, tehnoloģiju pielietošanu mācību darbā, pozitīvo vērtēšanu, atgriezenisko saiti, sociāli emocionālo mācību vidi.

  • VISC un ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

Projekts tiks realizēts abās skolās ar mērķi nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

  • VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”

Projekta numurs:8.3.5.0/16/I/001.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekts tiek realizēts sākumskolā un ģimnāzijā uzlabojot atbalstu karjeras mērķtiecīgai virzībai. Darbu veic 2 karjeras konsultanti.

  • IKVD un ESF projekts  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

SAM 8.3.4."Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus".

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001.

Īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projektā tiks dots atbalsts samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus abās skolās.

  • Grobiņas novada Domes un ESF projekts “Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse”.

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2019. gada 31. decembrim.

Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem viesiem Grobiņas novada iedzīvotājiem, jo īpaši 1583 teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu rādītāju, īstenojot 9 projekta darbības.

Projekta ietvaros tiek plānotas šādas darbības, kas tiks piedāvātas arī Grobiņas sākumskolas un ģimnāzijas audzēkņiem:

1.      Pasākuma cikls 2 mācību gadu garumā – vispārējā veselību veicinošā vingrošana fizioterapeita vadībā bērniem no 3 līdz 12 gadu vecumam, t.sk. iegādājoties specializētu vingrošanas inventāru;

2.       Pasākuma cikls 1 mācību gada garumā – peldēšanas nodarbības 3. – 4. klašu skolēniem (10 – 12 gadu veci bērni);

3.       Veselību veicinošs un veselīgu dzīvesveidu sekmējošs pasākumu komplekss pašvaldības bērniem ārpus Grobiņas novada teritorijas;

4.      Pasākumu komplekss emocionālās vardarbības mazināšanai;

5.      Pasākumu komplekss iedzīvotāju atkarību mazināšanai.

  • Grobiņas novada Domes un  Latvijas vides aizsardzības fonda projekts“Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā” .

Projekts tiks īstenots programmas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes “Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros.

Īstenošanas laiks – 2017.gads.

Grobiņas ģimnāzijā tiks organizēta lekcija, kas būs pieejama jebkuram Grobiņas novada iedzīvotājam. Tās laikā varēs uzzināt jaunumus vides jomā, kā arī iepazīties ar terminu bioekonomika un saprast, kā no atkritumiem varam veidot augstas pievienotās vērtības produktus, piemēram, koks var būt izejviela bioplastmasai. Papildus tam Grobiņas novada sākumskolas audzēkņiem (ap 250) un pamatskolas audzēkņiem (ap 140) tiks nodrošinātas izglītojošas ekskursijas uz Grobiņas novadā esošo atkritumu poligonu “Ķīvītes”, ko apkalpo SIA “Liepājas RAS”. Ekskursijā papildus teorētiskajam izklāstam notiks dažādas atraktīvas spēles, kas veicina videi draudzīgu domāšanu. Vecāko klašu audzēkņiem tiks organizēta iespēja piedalīties D. Medouza imitācijas spēlē “Zveja”, kas dos priekšstatu par atjaunojamo resursu apsaimniekošanu.

Eiropas Komisijas Erasmus+ KA 1 projekts 2016-1-LV01-KA101-022458 skolotāju tālākizglītībai“ Interaktīvās apmācības ieviešana Grobiņas novada skolās” (Introduction of CLIL in Grobiņa municipality schools” )

Īstenošanas laiks:  2016.gada 21.VII – 2017.gada 31.XII.

Mērķis: projekta ietvaros 9 Grobiņas novada skolotāji piedalās tālākizglītības kursos dažādās  Eiropas Savienības valstīs. Kursu galvenais mērķis ir izplatīt interaktīvās apmācības ideju, kad dažādus priekšmetus māca svešvalodās.

  • Eiropas Komisijas Erasmus+ KA2 projekts 2016-1-LV01-KA201-022634 Grobiņas ģimnāzijas 7.- 9. klasei“Veseli prāti veselā Eiropā”  (“Healthy Minds for Healthy Europe”)

Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.septembtis – 2018.gada 31.augusts.

Projektā iesaistīti partneri no Lietuvas, Itālijas, Spānijas, Kipras un Grieķijas.

Projekta mērķis ir sagatavot aktivitātes, kas palīdzēs skolēniem atbrīvoties no dažāda veida atkarībām – mobilā telefona lietošanas, neveselīga uztura lietošanas, alkohola lietošanas, vardarbības izpausmēm, u.c. Katras sanāksmes laikā skolēniem un skolotājiem tiek organizētas simulācijas spēles, kurās viņi mācās, kā pārliecina savus vienaudžus dzīvot veselīgu dzīvi.

  • Eiropas Komisijas Erasmus+  KA2 projekts Grobiņas sākumskolai“ Lasi prieka pēc, prieks lasīt”  ( “ Read for Fun, Fun to Read” )

Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.septembris – 2018.gada 31.augusts.

Projektā piedalās 6 valstīs – Portugāle, Turcija, Spānija, Horvātija, Latvija un Ungārija.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnus lasīt sev piemērotu literatūru, izmantojot spēļu elementus. Projekta ietvaros notiks 6 sanāksmes.

  • Ziemeļvalstu Padomes Nordplus projekts“Baltijas tūrisma biznesa plāni” ( Baltic Business plans)  Grobiņas ģimnāzijas 10. -12.klasēm.

Īstenošanas laiks:  2016.gada 1. septembris – 2018. gada 30. aprīlis.

 Projektā iesaistītas skolas no Somijas, Zviedrijas, Latvijas un Islandes.

 Projekta mērķis ir vērsts uz jauniešu kritiskās domāšanas un biznesa organizēšanas prasmju attīstīšanu. Projekta ietvaros skolēni veidos 4 biznesa plānus un ieteiks veidus kā tos realizēt praksē.

  • Biedrība Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” un Grobiņas ģimnāzija  Brīvprātīgā skolu tīkla ietvaros sadarbojas, ar mērķi īstenot sistēmisku, līdzatbildīgu un uz pašiniciatīvu balstītu metodiskā darba pilnveidi sekmīgai pārejai uz kompetencēs balstītu izglītību.

Īstenošanas laiks: 2017.gads.

Rezultātā skola veiksmīgi adaptē jauno mācību saturu un tajā izvirzītās mācīšanas un mācīšanās jomas.